Zastosowanie w pierwszym trymestrze selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i ryzyka wad wrodzonych czesc 4

Sześć grup zostało wykluczonych z dalszej analizy, ponieważ mieli mniej niż 5 osobników, którzy byli narażeni na SSRI: atrezja przełyku (189 osób, 4 narażonych), nieobecna nerka (178 osobników, 4 narażone), nerka podkowa lub pomocnicza (127 podmiotów, 4 eksponowane), nieprawidłowy obrót jelita (149 osobników, 3 eksponowane), torbiel nerkowatych (179 osobników, 2 eksponowanych) i atrezja jelitowa (129 osobników, 2 eksponowanych). Tabela 1. Tabela 1. Wskaźniki ekspozycji na leki przeciwdepresyjne w ramach grupy wyników. Tabela przedstawia wskaźniki ekspozycji na dowolny SSRI, swoisty SSRI i antydepresanty inne niż SSRI dla każdego wyniku i dla osób kontrolnych, które nie miały wad rozwojowych. Ponieważ niewielu badanych było narażonych na fluwoksaminę (pięciu pacjentów) i escitalopram (osiem osób), leki te nie były dalej rozważane. Podobnie nie analizowaliśmy defektów pętli i lateralizacji (dwa przedmioty eksponowane na SSRI), defektów kanału przedsionkowo-komorowego (bez osób eksponowanych na SSRI) i anormalnego powrotu żylnego płucnego (bez osób eksponowanych na SSRI).
Ocena poprzednich hipotez
Tabela 2. Tabela 2. Skorygowane wskaźniki szans i 95% przedziały ufności dla określonych SSRI w odniesieniu do wyników wcześniej zgłoszonych do skojarzenia z SSRI Use.Table 2 pokazuje wyniki dla 42 porównań związanych z kraniosynostozą, omphalocelą, wrodzonymi wadami serca i cztery specyficzne grupy defektów serca, dostosowane do potencjalnych czynników zakłócających.
Nie stwierdzono znaczącego wzrostu ryzyka wystąpienia kranicynozy, związanej z ogólnym stosowaniem SSRI lub z indywidualnymi inhibitorami SSRI; tylko 2 z 115 osób z kraniosynostozą było narażonych na SSRI (1 na sertralinę i na paroksetynę). W przypadku omphalocele 3 z 127 osób było narażonych na SSRI, wszystkie na sertralinę (iloraz szans, 5,7, 95% przedział ufności [CI], 1,6 do 20,7).
Nie stwierdziliśmy istotnego lub istotnie zwiększonego ryzyka wrodzonych wad serca ogólnie w odniesieniu do ogólnego zastosowania SSRI (iloraz szans, 1,2; 95% CI, 0,9 do 1,6). Jednakże, gdy ocenialiśmy powiązania pomiędzy określonymi podgrupami defektów serca a poszczególnymi SSRI, iloraz szans wynosił od 0,5 do 3,3, a jeden szacunek ryzyka miał niższe granice przekraczające 1,0: paroksetynę w odniesieniu do wad niedrożności dróg odpływowych prawej komory (iloraz szans, 3,3; 95% CI, 1,3 do 8,8, w oparciu o 6 narażonych osobników). Nie stwierdzono znaczącego lub istotnie zwiększonego ryzyka związanego z fluoksetyną (zakres ilorazów szans, 1,0 do 1,6), jak również nie stwierdzono znaczących lub znaczących związków między lekami przeciwdepresyjnymi nieopornymi na SSRI a którymkolwiek z określonych wad wrodzonych.
Analizy eksploracyjne
Tabela 3. Tabela 3. Skorygowane wskaźniki szans i 95% przedziały ufności dla określonych SSRI w odniesieniu do wyników wcześniej nie zgłoszonych jako powiązane z SSRI Use.Table 3 przedstawia szacunki ryzyka dla innych wad wrodzonych, dostosowane do potencjalnych czynników zakłócających. Wśród 66 porównań, 4 miało niższe poziomy ufności, które przekraczały 1,0: sertralina w odniesieniu do atrezji odbytu i ubytków kończyn (3 osób narażonych na każdą wadę) i paroksetyny w odniesieniu do defektów cewy nerwowej i stopy końsko-szpotawej (4 i 10 narażonych osobników, odpowiednio). Jedno skojarzenie, pomiędzy paroksetyną i niezstąpionym jądrem, miało mniejszą pewność wiązania 1,0
[patrz też: tarczyca u mężczyzn objawy, oddawanie krwi badania, drenaż limfatyczny poznań ]