Remisja chloniaka grudkowego po leczeniu zakazenia wirusem zapalenia watroby typu C.

Tutaj opisujemy pacjenta z zaawansowanym chłoniakiem grudkowym i współistniejącym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). U pacjenta wystąpiła całkowita remisja obu stanów po leczeniu bezpośrednio działającą terapią przeciwwirusową (sofosbuwir) i rybawiryną. Ryc. 1. Obrazowanie 1. Obrazowanie pacjenta z chłoniakiem grudkowym przed i po leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Pacjent A pokazuje tomografię komputerową (CT) (u góry) i skondensowaną tomografię emisyjną pozytronową (PET) i CT (u dołu) przekrojów poprzecznych śródbrzusza podczas prezentacji. Pokazano niewielką masę krezkową jelita cienkiego i małe węzły chłonne o zwiększonej aktywności metabolicznej. Panel B pokazuje rozdzielczość masy krezkowej i węzłów po leczeniu CT (u góry) i PET-CT (u dołu), bez zwiększonej aktywności 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG) w regionie. Panel C pokazuje przedni obraz projekcji o maksymalnej intensywności zestaw ów danych PET wskazujących na dodatkową hipermetaboliczną chorobę węzłową w innym miejscu powyżej i poniżej przepony przy prezentacji. Panel D pokazuje fizjologiczny wzór wychwytu FDG, wskazujący całkowitą remisję metaboliczną po leczeniu. W lutym 2014 roku 44-letni mężczyzna miał obrzęk podżuchwowy. Biopsja wykazała chłoniaka grudkowego stopnia 2, który był dodatni dla CD20, CD10, białka chłoniaka z limfocytów B (BCL6) i białka chłoniaka B-komórkowego 2 (BCL2) o wskaźniku proliferacji Ki67 wynoszącym 15%. Choroba stopnia czwartego została zdiagnozowana na podstawie rozległej limfadenopatii, dużej masy krezkowej (ryc. 1A), która mierzyła 7,5 cm na 3,0 cm na 9,7 cm, oraz niskiego poziomu zajętości szpiku kostnego składającego się z parakłakularnego skupienia monomorficznych centrocytów, które były dodatnie dla CD20 i CD79a. Współczynnik prognostycznego indeksu Follicular Lymphoma International wynosił (w skali od 0 do 5, przy czym wy ższe wyniki wskazują na większe ryzyko złego wyniku). Pacjent z pozytywnym mianem przeciwciała HCV miał miano wirusa HCV RNA równe x 106 IU na mililitr z wirusem genotypu 3a. Testy serologiczne na obecność wirusa ludzkiego niedoboru odporności i wirusa zapalenia wątroby typu B były negatywne. Jego poziom aminotransferazy alaninowej był podniesiony do dwukrotności górnej granicy prawidłowego zakresu. Pomiar sztywności wątroby o wartości 7,3 kPa (odstęp międzykwartylny, od 0 do 8,0) na przejściowej elastografii (FibroScan, w skali od 2,5 kPa do 75,0 kPa, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejsze zwłóknienie) wykazał łagodne zwłóknienie wątroby. Pacjent otrzymał 24-tygodniowy cykl sofosbuwiru (w dawce 400 mg raz na dobę) i rybawirynę (1200 mg raz na dobę) w okresie od marca do września 2014 r. W ciągu 4 tygodni poziom RNA HCV był niewykrywalny. Dwanaście tygodni po zakończeniu leczenia poziom HCV RNA pozostawał niewykrywalny, z normalnym poziomem aminotransferazy alaninowej, a wyniki FibroScan były zgodne z wysoką częstością utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej. W grudniu 2014 r. Wyniki badań tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej, brzucha i miednicy były zgodne z bardzo dobrą częściową odpowiedzią chłoniaka grudkowego. Pozytronowa tomografia emisyjna i tomografia komputerowa z czerwca 2015 r. Wykazały prawidłowe węzły krezkowe o prawidłowej wielkości bez choroby zapalenia 18F-fluorodeoksyglukozy (ryc. 1B i 1D). Badania immunohistochemiczne i cytometria przepływowa wykazały, że szpik kostny nie zawiera chłoniaków. Od września 2016 r. Pacjent pozostawał w dobrym stanie, bez klinicznych objawów nawrotu choroby. HCV jest związany z chłoniakami z komórek B, a szczególnie z chłoniakiem strefy brzegowej.1 Leczenie przeciwwirusowe z interferonem może wywołać remisję u pacjentów z obydwoma chorobami.2 Niektórzy pacjenci z chłoniakiem z komórek B (głównie chłoniak z marginesem strefy) mieli odpowiedź do sofosbuwiru, często z równoczesną chemioterapią.3,4 Stwierdziliśmy, że pacjent z chłoniakiem grudkowym miał całkowitą remisję po leczeniu sofosbuwirem-rybawiryną i klirensem HCV. Stwierdzenie, że leczenie HCV ma wartość w leczeniu chłoniaka z komórek B związanych z HCV, uzasadnia dalsze badania. Nicola Maciocia, B.Sc. University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Londyn, Wielka Brytania Alastair O Brien, Ph.D. University College London, Londyn, Wielka Brytania Kirit Ardeshna, FRCP, FRCPath. University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Londyn, Wielka Brytania Wspierany przez finansowanie (do dr Ardeshna) z University College London-University College London Szpital Biomedical Research Center. Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie. 4 Referencje1. de Sanjose S, Benavente Y, Vajdic CM, i in. Wirusowe zapalenie wątroby typu C i chłoniak nieziarniczy wśród 4784 przypadków i 6269 osób z grupy kontrolnej Międzynarodowego Konsorcjum Epidemiologi [podobne: Stomatolog Ursynów, leczenie kanałowe pod mikroskopem, leczenie endometriozy forum ]

[patrz też: tarczyca u mężczyzn objawy, oddawanie krwi badania, sonomed szczecin ]