Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi

Test I-SPY 2 (Badanie badań seryjnych w celu przewidywania odpowiedzi terapeutycznej za pomocą obrazowania i analizy molekularnej 2) wykorzystuje adaptacyjną randomizację, wprowadzając więcej pacjentów w grupie leczenia z obecnym wyższym wskaźnikiem patologicznej odpowiedzi całkowitej. W artykule w Perspektywie, Harrington i Parmigiani (wydanie z 7 lipca) stwierdzam, że losowość adaptacyjna ma więcej sensu niż stała randomizacja. Czemu? Adaptacyjna randomizacja nie jest preferowana etycznie ani statystycznie. Randomizacja wymaga równowagi.2 Dopóki istnieje równowaga, nie ma logicznego ani etycznego powodu, by faworyzować jedną terapię nad drugą, a każdy współczynnik przydziału jest dopuszczalny, niezależnie od tego, czy jest zrównoważony (1: 1), czy niezrównoważony (np. 2: 1). Ta ostatnia jest używana jedynie w celu wystawienia większej liczby pacjentów na eksperymentalne leczenie, niż na dobrze znaną kontrolę. Z etycznego punktu widze nia losowanie adaptacyjne budzi wątpliwości, jeśli jest wykorzystywane do zwabienia pacjentów do zaakceptowania udziału w badaniu z powodu większego prawdopodobieństwa otrzymania leczenia o nieokreślonej korzyści. 3 Statystycznie, randomizacja adaptacyjna może zniekształcić porównanie leczenia, podważając cel randomizacji. Platforma I-SPY 2 stworzyła kulturę współpracy i zaproponowała wiele innowacyjnych pomysłów, które mogą sprawić, że przyszłe testy staną się bardziej skuteczne.4 Jednak adaptacyjna randomizacja nie jest jedną z tych koncepcji. Marc Buyse, Sc.D. Everardo D. Saad, MD Tomasz Burzykowski, Ph.D. Międzynarodowy Instytut Rozwoju Leków, Louvain-la-Neuve, Belgia Drs. Buyse i Burzykowski twierdzą, że są zatrudnieni i trzymają zapasy w Międzynarodowym Instytucie Rozwoju Leków, a dr Saad informuje, że jest zatrudniony przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Leków. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów zwi ązanego z tym pismem. 4 Referencje1. Harrington D, Parmigiani G. I-SPY 2 – spojrzenie na przyszłość rozwoju leków fazy 2? N Engl J Med 2016; 375: 7-9 Full Text Web of Science Medline 2. Freedman B. Equipoise i etyka badań klinicznych. N Engl J Med 1987; 317: 141-145 Full Text Web of Science Medline 3. Hej SP, Kimmelman J. Czy testy alokacji wyników są etyczne? Clin Clinic 2015, 12: 102-106 Crossref Web of Science Medline 4. Carey LA, Winer EP. I-SPY 2 – w kierunku szybszego postępu w leczeniu raka piersi. N Engl J Med 2016; 375: 83-84 Full Text Web of Science Medline Park i wsp. (Wydanie z 7 lipca) informują, że neoadiuwantowy neratinib plus cotygodniowy paklitaksel dawały wyższą oszacowaną odpowiedź patologiczną całkowitą niż trastuzumab plus cotygodniowy paklitaksel (56% w porównaniu do 33%), z których każdy po czterech cyklach doksorubicyny plus cyklofosfamid, u pacjentów z ludzki receptor naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) – dodatni, ujemny pod względem receptora hormonalnego rak piersi w badaniu I-SPY 2. Co ciekawe, kiedy te same neoadjuwantowe schematy chemioterapii badano w innej randomizowanej próbie (próba National Breastical Adjuvant Breju and Bowel Project [NSABP] FB-7) u mniej więcej podobnych pacjentów z rakiem HER2-dodatnim, bez receptorów hormonalnych, odsetek całkowita odpowiedź patologiczna była w przybliżeniu podobna w przypadku neratynibu i cotygodniowego paklitakselu (46%), ale znacznie większa w przypadku trastuzumabu i tygodniowego paklitakselu (57%), przy czym ta ostatnia wartość przekraczała górną granicę przedziału prawdopodobieństwa wynoszącego 95% w badaniu I-SPY 2 ( 11 do 54%) 2 Niewielu pacjentów było leczonych trastuzumabem i cotygodniowym paklitakselem w każdej próbie w tej podgrupie, a jeszcze mniej miało patologiczną pełną odpowiedź (ilu w badaniu I-SPY 2?). Poza niewielkimi różnicami między badaniami, szansa może również częściowo wyjaśniać te pozorni e zupełnie różne wskaźniki całkowitej odpowiedzi patologicznej w grupach kontrolnych (trastuzumab i cotygodniowe paklitakselem). Heikki Joensuu, MD Szpital Uniwersytecki w Helsinkach, Helsinki, Finlandia Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Park JW, Liu MC, Yee D, i in. Adaptacyjna randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi. N Engl J Med 2016; 375: 11-22 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Jacobs SA, Robidoux A, Garcia JMP, i in. NSABP FB-7: randomizowane badanie II fazy oceniające leczenie neoadiuwantowe cotygodniowym paklitakselem (P) z neratynibem (N) lub trastuzumabem (T) lub neratynibem i trastuzumabem (N + T), a następnie doksorubicyną i cyklofosfamidem (AC) z pooperacyjnym kobiet z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi HER2-dodatnim. Cancer Res 2016; 76 Suppl 4: PD5-04-PD5-04. abstrakcyjny. Buyse et al. zapytaj, dlaczego adaptacyjna randomizacja? Odpowiedź brzmi: etycznie, staty stycznie, e [patrz też: ginekolog, leczenie endometriozy forum, gastrolog rzeszów ]

[podobne: tarczyca u mężczyzn objawy, oddawanie krwi badania, sonomed szczecin ]